Japan

Altech

Masashi Sekino
Sumitomo Irifune Bldg 2F
1-1 Irifune 2-Chome, Chuo-Ku
Tokyo 104-0042, Japan

Contact

Contact Preco Inc

Contract Manufacturing
715.338.3946 | Email

Laser Equipment
715.247.3285 | Email

Die Cutting Equipment
913.541.0066 | Email